ชายเกตุ ส., วงษ์ไทย ศ., เชาวนลิขิต อ., พาชีครีพาพล อ., การะเวก ช. and สุริยะศิริบุตร ส. (2010) “การบริโภคน้ำพริกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (CHILLI PASTE CONSUMPTION AMONG CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 2(3), pp. 64–79. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/898 (Accessed: 4 December 2023).