วงศ์บุญหนัก ส. and พันธ์คงอติศักดิ์ จ. (2010) “การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการศึกษา เรื่อง ทฤษฎีอะตอมและคุณสมบัติของสารสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (A DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL WEB PAGES ON ‘ATOMIC THEORIES AND PROPERTIES OF SUBSTANCES’ FOR THE STUDENTS OF FORTH KEY STAGE)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 2(3), pp. 46–63. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/897 (Accessed: 29 November 2023).