สถิตย์พนาวงศ์ เ. and หามนตรี เ. (2010) “การศึกษาและพัฒนาสมบัติของดินกระดาษเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (STUDY AND DEVELOPMENT PROPERTIES OF PAPERCLAY USE FOR POTTERY)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 2(3), pp. 38–45. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/896 (Accessed: 30 November 2023).