ศุภสุธีกุล อ. (2010) “การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กตริก (DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THERMOELECTRIC TECHNOLOGY)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 2(3), pp. 14–26. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/894 (Accessed: 30 November 2023).