นิรันตรัตน์ ช. (2010) “นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 2(3), pp. 1–13. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/893 (Accessed: 30 November 2023).