เหลืองพุฒิกุลชัย จ., แก่นเพิ่ม จ. and สรรพกิจจำนง ก. (2010) “การพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (DEVELOPMENT OF LEARNING OBJECT ON SOLAR SYSTEM FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 1(2), pp. 70–77. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/869 (Accessed: 2 December 2023).