ศรีหล่มสัก ส., กมลอินทร์ อ., เพริศแก้ว ธ. and ภูมลี ก. (2010) “ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 1(2), pp. 111–124. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/866 (Accessed: 7 December 2023).