ตระการพฤกษ์ ว. and สุกแก้ว ช. (2010) “NANOSIZE NiO/MgO/ZrO2 COMPOSITES PREPARED BY CITRIC ACID/ETHYLENE GLYCOL METHOD”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 1(2, July-December), pp. 102–110. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/865 (Accessed: 22 June 2024).