โบว์พัฒนากุล ต. and ภัทรไพบูลย์ชัย อ. (2010) “ผลของกาวพอลิยูริเทนต่อสมบัติการยึดติดระหว่างยางวัลคาไนซ์และหนังสังเคราะห์ (THE EFFECT OF POLYURETHANE ADHESIVE FOR ADHESION PROPERTY OF VULCANIZED RUBBER AND SYNTHETIC LEATHER)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 1(2), pp. 92–101. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/864 (Accessed: 5 December 2023).