พัชรเมธา ต. (2010) “การพัฒนางานออกแบบหัตถกรรมจากกรรมวิธีการทำเครื่องเขิน (THE DEVELOPMENT OF CRAFT FROM LACQUER WARE PRODUCTION PROCESS)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 1(2), pp. 78–91. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/863 (Accessed: 7 December 2023).