บัวแก้ว ก., ทองประสิทธิ์ ช. and เหสกุล พ. (2010) “การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 1(2), pp. 60–69. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/861 (Accessed: 2 December 2023).