ชายเกตุ ส. and หาญรุ่งโรจน์ ต. (2010) “ผลกระทบของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (IMPACT OF TRANS FATTY ACID ON CARDIOVASCULAR DISEASE)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 1(2, July-December), pp. 30–39. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/859 (Accessed: 22 June 2024).