น้อยบางยาง ช. (2010) “การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 1(2), pp. 15–29. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/858 (Accessed: 4 December 2023).