อุดมเพทายกุล ม. (2010) “การป้องกันอันตรายจากแสงแดด (PHOTO PROTECTION)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 1(2, July-December), pp. 6–14. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/857 (Accessed: 22 July 2024).