ยกส้าน ส. (2010) “คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 1(2, July-December), pp. 1–5. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/856 (Accessed: 13 June 2024).