ยกส้าน ส. (2010) “คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 1(2), pp. 1–5. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/856 (Accessed: 4 December 2023).