เกิดทรัพย์ ป. (2017) “การปรับตัวในสภาวะกรดของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ Lactobacillus (ACID STRESS RESPONSES OF PROBIOTIC LACTOBACILLUS)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 8(16), pp. 70–86. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8358 (Accessed: 2 December 2023).