ทองกำเหนิด อ. (2017) “การศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้วิธีการทางพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก (NONPARAMETRIC AND PARAMETRIC FORECASTING IN TIME SERIES DATA : A COMPARATIVE STUDY)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 8(16, July-December), pp. 55–69. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8357 (Accessed: 21 June 2024).