มีประพันธ์ ศ. and อระวีพร อ. (2017) “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสำหรับการแจกแจงปรกติชุดคำสั่งนอร์เทสต์ในโปรแกรมอาร์ (AN EFFICIENCY COMPARISON OF TEST STATISTIC FOR NORMAL DISTRIBUTION OF NORTEST PACKAGE IN R PROGRAM)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 8(16, July-December), pp. 27–37. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8355 (Accessed: 21 July 2024).