ดาจันทา เ. and ร้องคำ ห. (2017) “ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การสร้างสารพิษและรงควัตถุของราโมแนสคัสที่คัดแยกจากอังคัก (MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC, MYCOTOXIN AND PIGMENT PRODUCTIONS OF MONASCUS SP. ISOLATED FROM ANGKAK (RED YEAST RICE))”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 8(16, July-December), pp. 13–26. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8354 (Accessed: 25 July 2024).