ทองแสง ศ., เผือกแก้ว ไ. and ธราพร ว. (2017) “อิทธิพลของระบบวัลคาไนเซชั่นที่มีต่อสมบัติทางกล ความเสียดทานและการสึกหรอของยางที่เติมอนุภาคเฮ็กซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ (INFLUENCE OF VULCANIZATION SYSTEMS ON MECHANICAL, FRICTION AND WEAR PROPERTIES OF RUBBER FILLED WITH HEXAGONAL BORONNITRIDE PARTICLES)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 8(16), pp. 1–12. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8351 (Accessed: 30 November 2023).