ม่วงรัตน์ ร., ถ้ำทอง พ. and หลวงพันธ์ จ. (2016) “การสกัดสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากเปลือกกล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายที่สภาวะต่ำกว่าจุดวิกฤติ (TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS EXTRACTION FROM KLUAI HOM THONG PEELS USING SUBCRITICAL SOLVENT EXTRACTION TECHNIQUE)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 8(15, January-June), pp. 54–65. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/7381 (Accessed: 12 June 2024).