เอกวรพจน์ ป. (2015) “วัสดุบูรณะฟันเรซินคอมโพสิต: ส่วนประกอบ การพัฒนา และการเลือกใช้งาน (DENTAL RESIN COMPOSITE: COMPOSITION, DEVELOPMENT AND SELECTION)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 6(12, July-December), pp. 122–133. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/5025 (Accessed: 23 July 2024).