สหัสเนตร ว. and วิมลจิตต์ ส. (2009) “ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงของพันธะของเรซินซีลเลอร์ (EFFECT OF ROOT CANAL IRRIGATING SOLUTION ON BOND STRENGTH OF RESIN SEALER)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 1(1), pp. 100–108. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/489 (Accessed: 2 December 2023).