ตั้งจิตสิตเจริญ ส. (2009) “การออกแบบด้ามเครื่องมือตัดแบบสั่นสองทิศทางสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี (DESIGN OF TWO-DIRECTION VIBRATION CUTTING TOOL HOLDER FOR CONVENTIONAL CNC TURNING MACHINE)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 1(1), pp. 83–99. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/488 (Accessed: 7 December 2023).