อุษณาวรงค์ ส. and มองเพ็ชร ส. (2009) “ปริมาณสังกะสีในผักกาดดองกระป๋องและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสังกะสีในกระป๋อง (ZINC QUANTITY IN PICKLED MUSTARD GREEN AND FACTORS AFFECTING ZINC DISSOLVING FROM CAN)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 1(1), pp. 76–82. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/487 (Accessed: 4 December 2023).