เลี้ยงพานิชย์ ศ. (2009) “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการบริหารโครงการในปัจจุบัน (COMPUTER TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGEMENT)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 1(1), pp. 54–65. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/485 (Accessed: 4 December 2023).