ขามประโคน ว. and ม่วงไทย พ. (2009) “การเกิดสีดำคล้ำในซีอิ๊วที่ได้จากถั่วเหลืองและถั่วมะแฮะ (BROWNING IN SOY SAUCE FERMENTEM FROM SOYBEAN AND PIGEON PEAS)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 1(1), pp. 46–53. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/484 (Accessed: 30 November 2023).