ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ภ. and Mair, L. H. (2009) “อิทธิพลของความล้าต่อการยึดติดระหว่างวัสดุบูรณะฟันเซรามิกชนิดเฟลสปาติกและผิวเคลือบฟันธรรมชาติของมนุษย์ (THE INFLUENCE OF FATIGUE IN RESIN-BONDED CERAMIC/ENAMEL BONDS)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 1(1), pp. 34–45. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/483 (Accessed: 7 December 2023).