ชัยรัตนาวรรณ ข. (2009) “การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมด้วยตะกอนจุลินทรีย์ (ADSORPTION OF DYES IN TEXTILE WASTEWATER BY BIOLOGICAL SLUDGE)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 1(1, January-June), pp. 7–25. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/479 (Accessed: 22 May 2024).