ชัยรัตนาวรรณ ข. (2009) “การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมด้วยตะกอนจุลินทรีย์ (ADSORPTION OF DYES IN TEXTILE WASTEWATER BY BIOLOGICAL SLUDGE)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 1(1), pp. 7–25. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/479 (Accessed: 7 December 2023).