ตั้งเจริญ ว. (2009) “การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 1(1), pp. 1–6. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/477 (Accessed: 30 November 2023).