ตันติสถิระพงษ์ ส. and เสนะวงศ์ ว. (2012) “วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 2(supplement 1, January), pp. 136–141. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2744 (Accessed: 30 May 2024).