ตันติสถิระพงษ์ ส. and เสนะวงศ์ ว. (2012) “วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 2, pp. 136–141. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2744 (Accessed: 29 November 2023).