เชาวนลิขิต อ. (2011) “การสกัดและวิธีการวิเคราะห์แอนโทไซยานิน (EXTRACTION AND ANALYSIS OF ANTHOCYANIN)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 3(6, July-December), pp. 26–36. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1826 (Accessed: 23 May 2024).