เลียวกิตติกุล ด., ชัยวิรัตนะ ว., หาญพานิชเจริญ ม. and อารมย์ดี ฉ. (2011) “การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบัวบก (FORMULATION OF CREAM CONTAINING EXTRACT FROM CENTELLA ASIATICA)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 2(4), pp. 39–53. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1404 (Accessed: 3 June 2023).