สายหยุดทอง ช. and แย้มสาย ณ. (2019) “การจัดทำแผนที่ผู้ใช้น้ำด้วยสมาร์ทโฟน (WATER-USER MAPPING BY SMARTPHONE)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). Bangkok, Thailand, 11(22), pp. 35–41. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/12112 (Accessed: 30 November 2023).