หนองเต่าดำ ส., ชัยรัตน์ ภ., เจริญผล ว. and ศิริวงศ์วิไลชาติ ป. (2019) “ผลของโฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของสโคนจากแป้งข้าวปลอดกลูเตน(THE EFFECT OF HYDROCOLLOIDS ON THE QUALITY OF GLUTEN-FREE RICE SCONES)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 11(21, January-June), pp. 193–203. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/11434 (Accessed: 23 May 2024).