บทความวิจัย ใ. (2018) “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 10(20, July-December), p. 170. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10879 (Accessed: 12 June 2024).