บทความวิจัย ร. (2018) “รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 10(19, January-June), p. 191. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10509 (Accessed: 12 June 2024).