ทองสุก ส. and เง่าพิทักษ์กุล อ. (2018) “การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (PERFORMANCE AND ECONOMIC ANALYSIS ON ROOFTOP PV SYSTEM)”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 10(19, January-June), pp. 157–169. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10505 (Accessed: 23 May 2024).