เองสมบุญ ณ., ธนธรวงศ์ พ. and นิมมานนท์ ว. (2018) “การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศีรษะ และต้นแขนขณะทำงานของนิสิตทันตแพทย์ที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Bangkok, Thailand, 10(19, January-June), pp. 31–49. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10490 (Accessed: 22 June 2024).