เชาวนลิขิต อรุษา, มิ่งเมือง อรัญญา, กิจบรรลือวิทย์ ธิดารัตน์, and ชลดำรงกุล น้ำปรุง. 2010. “ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพน้ำมังคุดแบบเข้มข้น (EFFECT OF PROCESSING METHOD ON QUALITY OF MANGOSTEEN JUICE CONCENTRATE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2 (3). Bangkok, Thailand.:99-107. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/901.