ชูโชติสกุลเลิศ อริย์ธัช, and จันทรศิริ จักรกฤษณ์. 2010. “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด (OPTIMIZING MECHANICAL SORT COPPER LEGS DIODES IN THE MANUFACTURING PROCESS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2 (3). Bangkok, Thailand.:89-98. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/900.