ชายเกตุ สิริมนต์, วงษ์ไทย ศาลินา, เชาวนลิขิต อรุษา, พาชีครีพาพล อุลิสาณ์, การะเวก ชาติรส, and สุริยะศิริบุตร สมชาย. 2010. “การบริโภคน้ำพริกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (CHILLI PASTE CONSUMPTION AMONG CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2 (3). Bangkok, Thailand.:64-79. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/898.