ชายเกตุ สิริมนต์, วงษ์ไทย ศาลินา, เชาวนลิขิต อรุษา, พาชีครีพาพล อุลิสาณ์, การะเวก ชาติรส, and สุริยะศิริบุตร สมชาย. 2010. “การบริโภคน้ำพริกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (CHILLI PASTE CONSUMPTION AMONG CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (3, January-June). Bangkok, Thailand.:64-79. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/898.