วงศ์บุญหนัก สมปรารถนา, and พันธ์คงอติศักดิ์ จรูญรัตน์. 2010. “การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการศึกษา เรื่อง ทฤษฎีอะตอมและคุณสมบัติของสารสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (A DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL WEB PAGES ON ‘ATOMIC THEORIES AND PROPERTIES OF SUBSTANCES’ FOR THE STUDENTS OF FORTH KEY STAGE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2 (3). Bangkok, Thailand.:46-63. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/897.