สถิตย์พนาวงศ์ เลิศชาย, and หามนตรี เชาวลิต. 2010. “การศึกษาและพัฒนาสมบัติของดินกระดาษเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (STUDY AND DEVELOPMENT PROPERTIES OF PAPERCLAY USE FOR POTTERY)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2 (3). Bangkok, Thailand.:38-45. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/896.