ศุภสุธีกุล อาจรี. 2010. “การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กตริก (DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THERMOELECTRIC TECHNOLOGY)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2 (3). Bangkok, Thailand.:14-26. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/894.