นิรันตรัตน์ ชัยรัตน์. 2010. “นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2 (3). Bangkok, Thailand.:1-13. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/893.