เหลืองพุฒิกุลชัย จิราภา, แก่นเพิ่ม จงกล, and สรรพกิจจำนง กอบกุล. 2010. “การพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (DEVELOPMENT OF LEARNING OBJECT ON SOLAR SYSTEM FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (2). Bangkok, Thailand.:70-77. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/869.