อุดมศิลป์ เสถียรพงษ์, and ประเสริฐสรรพ์ พูนสุข. 2010. “การแยกน้ำมันและของแข็งออกจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ (SEPARATION OF OIL AND SOLIDS FROM PALM OIL MILL EFFLUENT BY BIOLOGICAL METHOD USING ENZYME AND MICROORGANISM)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1 (2). Bangkok, Thailand.:125-34. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/867.