ตระการพฤกษ์ วิมลรัตน์, and สุกแก้ว ชาญศักดิ์. 2010. “NANOSIZE NiO/MgO/ZrO2 COMPOSITES PREPARED BY CITRIC ACID/ETHYLENE GLYCOL METHOD”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (2, July-December). Bangkok, Thailand.:102-10. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/865.