โบว์พัฒนากุล ตะวัน, and ภัทรไพบูลย์ชัย อรสา. 2010. “ผลของกาวพอลิยูริเทนต่อสมบัติการยึดติดระหว่างยางวัลคาไนซ์และหนังสังเคราะห์ (THE EFFECT OF POLYURETHANE ADHESIVE FOR ADHESION PROPERTY OF VULCANIZED RUBBER AND SYNTHETIC LEATHER)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (2, July-December). Bangkok, Thailand.:92-101. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/864.